Regulamin internetowego poboru opłat przez system DogShow24

REGULAMIN INTERNETOWEGO POBORU OPŁAT ZA WYSTAWY PRZEZ SYSTEM DOGSHOW24.EU zwany dalej Regulaminem DOGSHOW24.EU lub Regulaminem

W niniejszym Regulaminie wszelkie określenia dotyczące systemu DogShow24.eu dotyczą poboru opłat za wystawę poprzez Internet.

 • Warunkiem skorzystania z systemu DogShow24.eu jest:
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu DogShow24.eu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem, a HCI oraz organizatorem, oraz
  • spełnienie następujących wymagań technicznych:
   • dostęp do sieci Internet,
   • zainstalowanie w systemie przeglądarki marki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera lub Safari wydanej przez jej producenta nie później niż na 2  (słownie: dwa) lata przed datą zapłaty za wystawę, albo przeglądarki kompatybilnej
   • włączenie w przeglądarce obsługi języka JavaScript,
   • podłączenie do systemu sprawnej drukarki, drukującej w formacie A4 w orientacji pionowej z rozdzielczością min. 300 dpi
 • Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków i/albo nie spełnia wymagań technicznych, korzystanie z systemu DogShow24.eu jest niemożliwe.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§1. Zakres stosowania

 • Regulamin DogShow24.eu ma zastosowanie do ewidencji i poboru opłat za wystawy organizowane przez Organizatorów, którzy zawarli z HCI umowę w zakresie informatyczno-poligraficznego zabezpieczenia wystawy przez Kanały teleinformatyczne w tym przez Internet. Ponadto Regulamin DogShow24.eu odnosi się tylko do opłat, które zostały wyznaczone przez organizatorów, jako objęte internetowym poborem opłat. Regulamin DogShow24.eu określa:
  • warunki korzystania z systemu DogShow24.eu;
  • zasady:
   • zgłoszenia,
   • zawarcia umowy poboru opłat,
   • zmiany umowy poboru opłat,
   • odstąpienia od umowy poboru opłat,
   • wystawiania faktur VAT,
   • prawa i obowiązki Płatnika, Wystawcy, HCI i Organizator.
 • Użyte w Regulaminie DoGShow24.eu określenia oznaczają:
  • HCI – HCI Wesołowski Marek, ul. Gagarina 122/3 87-100 Toruń, będący operatorem internetowego poboru opłat za wystawy dla ich organizatorów.
  • Organizator – Oddział Związku Kynologicznego w Polsce, której poboru opłat przez Kanały teleinformatyczne obsługuje HCI;
  • system DogShow24.eu – system umożliwiający osobie w nim zarejestrowanej, zwanej dalej Płatnikiem, zawarcie przez Internet umowy poboru opłat za wystawę, na rzecz Wystawcy;
  • Płatnik – osoba dokonująca płatności on-line na rzecz Wystawcy;
  • płatność on–line – opłacenie należności za pomocą:
   • przelewu internetowego on-line, albo
   • innej formy płatności obsługiwanej przez system DogShow24.eu. Obsługiwane standardy kart oraz przelewy internetowe wskazane są na stronie operatora płatności internetowych;
  • umowa poboru – umowa zawarta przez Płatnika z Organizatorem na rzecz zgłoszenia na wystawę;
  • Wystawca – osoba, na rzecz której dokonano internetowego poboru opłat za wystawę, której dane zostały zamieszczone przez Płatnika na Zgłoszeniu.
  • Zgłoszenie – imienny dokument potwierdzający zawarcie umowy poboru, stanowiący potwierdzenie przyjęcia na wystawę, wydrukowany samodzielnie przez Płatnika.
  • Taryfa – ustalona przez Organizatora i przypisana do danej wystawy stawka cenowa za zgłoszenie jednego lub większej ilości psów.
 • Postanowienia taryfowe określane są przez Organizatorów.
 • Funkcjonowanie systemu DogShow24.eu odbywa się w oparciu o regulaminy Związku Kynologicznego w Polsce, dostępne na stronie administrowanej przez ZKwP.

§2. Zasady korzystania z systemu DogShow24.eu

 • Płatnik, który po raz pierwszy zamierza skorzystać z systemu DogShow24.eu, musi:
  • zarejestrować się w systemie DogShow24.eu, ustalając oraz wprowadzając do formularza rejestracyjnego:
   • login i hasło dostępu,
   • dane osobowe, tj:
    • imię i nazwisko oraz dokładny adres z kodem pocztowym,
    • adres poczty elektronicznej,
    • numer telefonu komórkowego, w celu umożliwienia kontaktu w przypadku zdarzeń losowych.
   • zaakceptować Regulamin DogShow24.eu,
   • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • W celu realizacji internetowego poboru opłat za wystawy Płatnik powinien ponadto, każdorazowo, zalogować się w systemie DogShow24.eu poprzez podanie loginu i hasła dostępu:
  • zaakceptować Regulamin DogShow24.eu.
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Rozdział 2 Warunki handlowe

§3. Zgłoszenie na wystawę

 • W systemie DogShow24.eu korzystając ze strony www.dogshow24.eu można dokonać poboru opłat za wystawę, codziennie przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę w ramach terminu przyjmowania zgłoszeń na wystawę. Wyjątek stanowi moment, kiedy w systemie DogShow24.eu dokonywane są prace konserwacyjne. Termin, w którym można dokonać poboru opłat na daną wystawę określa Organizator.
 • Zgłoszenie na wystawę polega na określeniu m.in.:
  • Wyborze wystawy,
  • określeniu ilości zgłoszonych psów ich klas, oraz konkurencji

§4. Zawarcie umowy poboru opłat

 • Zawarcie umowy poboru opłat następuje poprzez dokonanie płatności on-line (po uzyskaniu potwierdzenia dokonania płatności) i udostępnieniu przez HCI – za pośrednictwem systemu DogShow24.eu – Zgłoszenia, do samodzielnego wydrukowania, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
 • Operatorem płatności on-line jest właściciel systemu przelewy24.pl oraz paypal.com.
 • Płatności on-line może dokonać Płatnik.
 • Potwierdzeniem zawarcia umowy poboru opłat na wystawę jest udostępnienie Płatnikowi do samodzielnego wydrukowania imiennego Zgłoszenia na papierze formatu A-4 w orientacji pionowej.
 • Wydrukowane samodzielnie Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko Wystawcy
  • dane, o których mowa w §3 pkt 2,
 • Dane, o których mowa w ust. 5 podlegają weryfikacji i muszą być zgodne z danymi będącymi w posiadaniu Organizatora.

§5. Zmiana umowy poboru

 • Chęć zmian wyraża Płatnik, po zalogowaniu się do swojego konta w systemie DogShow24.eu.
 • Zmiana umowy poboru opłat w ramach tej samej wystawy odbywa się zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 • Zmiana  możliwe jest do momentu zamknięcia terminu przyjmowania zgłoszeń określonego przez Organizatora.
 • W przypadku zmiany umowy poboru opłat, której konsekwencją będzie zmiana na inną Taryfę, Płatnik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z Taryfy opłat udostępnionej w systemie DogShow24.eu przez Organizatora lub też przysługuje mu zwrot, której dokona.
 • Zwrotu należności dokonuje się na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty, a w przypadku zmiany rachunku bankowego na nowy numer rachunku bankowego wskazany przez Płatnika.

§6. Odstąpienie od umowy poboru

 • Zasady odstąpienia od umowy poboru opłat, zawartej przy użyciu systemu DogShow24.eu określa Organizator z zastrzeżeniem, że Płatnik może odstąpić od umowy poboru opłat do momentu zamknięcia terminu przyjmowania zgłoszeń na dana wystawę. Moment zamknięcia terminu przyjmowania zgłoszeń określa Organizator, dla każdej wystawy oddzielnie.
 • Odstąpienie od umowy poboru opłat do momentu zamknięcia terminu przyjmowania zgłoszeń na dana wystawę następuje na zasadach poniższych:
  • Chęć odstąpienia od umowy wyraża Płatnik, logując się do swojego konta w systemie DogShow24.eu;
  • Zwrotu należności w wysokości określonej przez Organizatora dokonuje Organizator;
 • W przypadku odstąpienia od umowy przewozu zwrotowi nie podlega kwota opłaty transakcyjnej, o której mowa w § 11.
 • Odstąpienie od umowy poboru opłat po zamknięciu zgłoszeń nie jest możliwe.

§7. Wystawianie faktur VAT

 • Zgłoszenie nie jest fakturą VAT .
 • HCI nie wystawia faktur VAT za wystawę, podmiotem uprawnionym do tej czynności jest Organizator.
 • Zgłoszenia/reklamacje w tym zakresie nie będą rozpatrywane. 

Rozdział 3 Prawa i obowiązki Stron

§8. Prawa i obowiązki Płatnika

 • Płatnik ma prawo do:
  • wglądu do swoich danych osobowych i uaktualniania ich;
  • składania wniosków po zalogowaniu się do systemu DogShow24.eu;
  • wglądu do zawartych przez niego umów na pobór opłat za pośrednictwem systemu DogShow24.eu;
 • Płatnik zobowiązany jest:
  • podać przy rejestracji w systemie DogShow24.eu prawdziwe, kompletne i aktualne dane. W przypadku nie poinformowania HCI o zmianie adresu e-mail lub podania błędnego adresu e-mail, jak również gdy z innych przyczyn nie jest możliwe dostarczenie Zgłoszenia, HCI nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie Zgłoszeni.
  • zaakceptować Regulamin DogShow24.eu, a w przypadku zawarcia umowy poboru dla Wystawcy, który nie jest Płatnikiem:
   • podać w trakcie rejestracji do systemu DogShow24.eu danych Wystawcy,
   • zapoznać Wystawcę (nie będącego jednocześnie Płatnikiem) z postanowieniami Regulaminu DogShow24.eu;
  • korzystać z systemu DogShow24.eu zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu DogShow24.eu;
  • wydrukować czytelnie na papierze formatu A-4 – w orientacji pionowej - Zgłoszenie i zachować go do kontroli;
  • nie przenosić uprawnień, wynikających z zawarcia umowy, na jakiekolwiek osoby trzecie, z wyjątkiem prawa do dysponowania Zgłoszeniem przez Wystawcę, którego dane zostały wydrukowane na tym Zgłoszeniu;
 • Akceptując Regulamin DogShow24.eu Płatnik oświadcza, że:
  • wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z systemu DogShow24.eu są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą;
  • zapoznał Wystawcę, na rzecz którego umowy poboru opłat z postanowieniami Regulaminu DogShow24.eu;
  • posiada zdolność do zawarcia umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§9. Biuro reklamacji prowadzone przez HCI

 • HCI prowadzi biuro reklamacji w sprawach systemu DogShow24.eu.
 • Aby zgłosić reklamację Płatnik zobowiązany jest przesłać ją pocztą elektroniczną na adres biuro@dogshow24.eu.
 • Biuro reklamacji rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu prawidłowego zgłoszenia reklamacji przez Płatnika.
 • Biuro reklamacji odpowiada Płatnikowi za pomocą poczty elektronicznej na adres, z którego Płatnik wysłał zgłoszenie reklamacji.

§10. Prawa i obowiązki HCI oraz Organizatora

 • HCI ma prawo odstąpić w imieniu Organizatora od umowy poboru opłat zawartej przy wykorzystaniu systemu DogShow24.eu, w przypadku naruszenia przez Płatnika lub Wystawcę niniejszego Regulaminu DogShow24.eu.
 • W związku z umową poboru opłat zawartą za pośrednictwem systemu DogShow24.eu HCI jest zobowiązana do
  • przyjmowania płatności za Zgłoszenie,
  • przesłania Płatnikowi – za pośrednictwem poczty elektronicznej Zgłoszenia
  • rozpatrzenia wniosków składanych przez Płatnika.
 • W związku z umową poboru opłat zawartą za pośrednictwem systemu DogShow24.eu Organizator jest zobowiązany do wykonania umowy poboru opłat.
 • HCI nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poboru przez Organizatora.
 • HCI przetwarza dane osobowe Użytkowników w tym Płatników, Wystawców korzystających z systemu DogShow24.eu na podstawie art. 23 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.,Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu:
  • realizacji internetowe go poboru opłat za wystawy;
  • prawidłowego wykonania umowy poboru opłat;
  • zapewnienia sprawnego działania reklamacji;
  • Informatyczno-poligraficznego zabezpieczenia wystawy organizowanej przez Organizatora.
 • HCI może przekazywać dane osobowe wyłącznie Organizatorom, w celach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 • Baza Danych osobowych Użytkowników systemu DogShow24.eu została zgłoszona do ogólnokrajowego, jawnego rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§11. Opłaty transakcyjne

 • Firma HCI ma prawo doliczać do kwoty zamówienia opłatę transakcyjną. Opłata ta stanowi przychód operatora płatności internetowych
 • Przy anulowaniu Zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi w §6 opłata transakcyjna nie podlega zwrotowi.

§12. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie DogShow24.eu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.